Bezpieczeństwo i polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy że Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem ze SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.

Administrator przetwarza dane klienta, ponieważ klient jest zainteresowany:

1. zakupem produktów przez Sklep Administratora (niezbędne dane zbierane na potrzeby realizacji zakupu przez Sklep)

2. otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy z Administratorem (zapytania przez formularz kontaktowy, e-mail lub telefon)

3. otrzymywaniem wiadomości marketingowych na temat nowych ofert w sklepie, ( np. poprzez newsletter )

4. komentowaniem treści zamieszczonych na serwisie za pomocą narzędzi do tego celu przeznaczonych ( np. narzędzia do komentowania lub oceny przez wbudowany system w Sklepie)

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w sklepie w celu realizacji usług drogą elektroniczną jest art. 6 ust. 1 litera f, RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest wykonanie jednej lub więcej wymienionych w pkt. 2 usług oferowanych przez Sklep Administratora, a w szczególności:

1. obsłużyć zapytanie ofertowe klienta

2. obsłużyć zapytanie klienta w innej sprawie, niż zapytanie ofertowe

3. obsłużyć proces sprzedaży w Sklepie Administratora na rzecz klienta

3. dostarczyć klientowi zamówione produkty, usługi lub treści

4. móc realizować uzyskaną od klienta zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody)jeśli jest aktywny newsletter

5. komfortowo realizować współpracę objętą umowami (do czasu jej wygaśnięcia)

4. Administrator gromadzi następujące dane klienta niezbędne do realizacja celów przetwarzania (pkt. K 2):

1. Imię i Nazwisko klienta

2. dane adresowe klienta (Państwo, kod pocztowy, ulica i numer )

3. adres e-mail, oraz nr telefonu

4. dane niezbędne do wystawienia dokumentów księgowych (NIP, PESEL, VAT ID)

5. Adres IP komputera

4. Maksymalny czas przetwarzania danych osobowych klienta to:

1. Jeden rok po zamknięciu roku obrachunkowego, w przypadku danych klienta dotyczących zapytań, ofert itp. nie zakończonych sprzedażą w Sklepie


2. Pięć lat po zamknięciu roku obrachunkowego w przypadku danych klienta zakończonych finalizacją zakupu w Sklepie

3. Do czasu cofnięcia zgody w przypadku danych klienta, którzy zgodzili się na otrzymywanie newslettera, bądź informacji marketingowych przez adres e-mail

5. Odbiorca danych osobowych są:

1. Instytucje pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (w celu obsługi płatności za produkty oferowane w Sklepie Administratora)

2. Firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia produktu zakupionego w Sklepie

3. Zgodnie z prawem Podmioty mającym dostęp do danych księgowych np. Ministerstwo Finansów, oraz podmioty uprawnione do kontroli zgodnie z obowiązującym prawem.

6.  Ochrona Danych Osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Klienta i jego dane i zapewnia, że są one:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
  3. merytorycznie poprawne oraz adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
  4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  5. Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych klienta poza obszar UE
  6. Administrator nie przetwarza danych klienta w sposób zautomatyzowany.

7. Prawa osoby fizycznej

Każdej osobie fizycznej, której dane przetwarza Administrator ( patrz pkt. 2 ) przysługuje prawo:

1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, edycji, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Urzędu Ochrony Danych Osobowych )

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@d-k-m.eu

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO

8. Kontakt z Administratorem Danych

W celu uzyskania kontaktu z Administratorem danych prosimy o wysyłanie wiadomości drogą e-mail na adres: sklep@d-k-m.eu